parallax background
Dana: 17.05.2021.

Predškolska ustanova Futurino oglašava konkurs za prijem kandidata na sledeća radna mesta

Vaspitač

Uslovi:


 • 1. Minimum godinu dana radnog iskustva;
 • 2. Poznavanje engleskog jezika;
 • 3. Poželjna licenca

Medicinska sestra vaspitač

Uslovi:


 • 1. Minimum godinu dana radnog iskustva;
 • 2. Poznavanje engleskog jezika;
 • 3. Poželjna licenca

parallax background
Dana: 14.09.2020.

Konkurs za direktora Predškolske ustanove Futurino

Na perod od 4 godine

Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:


A)
 • 1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
 • 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
 • 3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
 • 4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
 • 5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

parallax background
Dana: 20.01.2021.

Konkurs za direktora Predškolske ustanove Futurino

Na perod od 4 godine

Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:


A)
 • 1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
 • 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
 • 3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
 • 4. da ima državljanstva Republike Srbije;
 • 5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.